หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้

มีเนื้อหาประกอบ ด้วย ภูมิหลังหรือประวัติ ที่เป็นสิ่งที่จุดประกายชุมชนแห่งการเรียนรู้ , กิจกรรมฐานเรียนรู้ และข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ชุมชน  และองค์ความรู้ในชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมดได้แก่

1. บ้านสนามคลี หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม
2. บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์
3. บ้านชมพูเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
4. บ้านกกร่างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

Advertisements