หมู่บ้านท่องเที่ยว

มีเนื้อหาประกอบด้วย รูปภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง แผนที่การท่องเที่ยว  สถานที่พัก เช่น บ้านพักหรือโฮมสเตย์, ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งเพิ่มภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่

1. บ้านโฉงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
2. บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
3. บ้านคันโช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
4. บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
5. บ้านหนองขอนเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง

Advertisements