เกี่ยวกับเรา

moobanthai.wordpress.com หรือ เว็บไซต์หมู่บ้านไทย พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของหมู่บ้านไทย ในจังหวัดพิษณุโลก

  ตัวอย่างองค์ความรู้ของผู้นำชุมชน

ที่    ชื่อ – สกุล ผู้นำชุมชน        ชื่อเรื่อง

1.   นายสมหวัง  น่วมมี                  การบริหารจัดการชุมชน
2.   นายพงศ์ภัทร์  จิตศรัณยูกูล     บทบาทผู้นำ อช. กับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทของเว็บไซต์หมู่บ้านไทย แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. หมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง
2. หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้
3. หมู่บ้านท่องเที่ยว
4. หมู่บ้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี 2555

 1. บ้านเด่นโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. บ้านวังแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 3. บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
 4. บ้านนาไก่เขี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
 5. บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 6 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
 6. บ้านคลองวัดไร่เหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
 7. บ้านย่านยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
 8. บ้านใหม่โปร่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม
 9. บ้านคลองช้างใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
 10. บ้านดงพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
 11. บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง

รายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี 2554

(ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
1. บ้านลำได หมู่ที่ 12 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. บ้านคลองคู  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
3. บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
4. บ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
5. บ้านแสงดาว หมู่ที่ 3 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
6. บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
7. บ้านวัดตาล  หมู่ที่ 3 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
8. บ้านทองหลาง หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
9. บ้านคลองมหาดไทย หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
10. บ้านปากลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
11. บ้านปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก
12. บ้านป่าสัก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
13. บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
14. บ้านบุ่งสีเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลนาบัว   อำเภอนครไทย
15. บ้านนาวงฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำกุ่ม  อำเภอนครไทย
16. บ้านน้ำพริก หมู่ที่ 2 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
17. บ้านป่าคาย  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย
18. บ้านน้ำภาคน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
19. บ้านน้ำทองน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
20. บ้านเทอดชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
21. บ้านขอนสองสลึง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
22. บ้านวังเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
23. บ้านเสวยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
24. บ้านปลายนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
25. บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
26. บ้านโปร่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
27. บ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
28. บ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
29. บ้านย่านโนนไพร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
30. บ้านสนามคลี หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม
31. บ้านสามเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
32. บ้านย่านขาด หมู่ที่ 9 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
33. บ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
34. บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
35. บ้านท่าสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
36. บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
37. บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
38. บ้านเนินมะคึด หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
39. บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
40. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
41. บ้านปากพาน หมู่ที่ 6 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
42. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
43. บ้านน้ำโค้งเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
44. บ้านปลายนา หมู่ที่ 27 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
45. บ้านปอย หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
46. บ้านดงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
47. บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
48. บ้านกกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
49. บ้านมุงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
50. บ้านหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
51. บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
52. บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
53. บ้านโปร่งไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง

รายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี 2553

1. บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
2. บ้านนาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
3. บ้านชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
4. บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 15 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
5. บ้านบางกระน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
6. บ้านสนามคลี หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม (หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้)
7. บ้านวังมะด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม (หมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน)
8. บ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ (หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้)
9. บ้านใหม่พนมทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
10. บ้านชมพูเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์)

รายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี 2552

1. บ้านกกร่างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก (หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้)
2. บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก (หมู่บ้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน)
3. บ้านแก่งทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
4. บ้านป่าซ่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
5. บ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ (หมู่บ้านภูมิปัญญาแลดผลิตภัณฑ์ชุมชน)
6 บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
7. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
8. บ้านหนองปลวก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
9. บ้านโคกสลุด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
10. บ้านโฉงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม (หมู่บ้านท่องเที่ยว)
11. บ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
12. บ้านคลองมะแพลบ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
13. บ้านหัวคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
14. บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 4 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ (หมู่บ้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน)
15. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
16. บ้านหนองกาดำ หมู่ที่ 5 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
17. บ้านปลวกง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
18. บ้านซุ้มขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง (หมู่บ้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน)

รายชื่อเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ปี 2551

1. บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
2. บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
3. บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ (หมู่บ้านท่องเที่ยว)
4. บ้านตะโม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
5. บ้านวัดขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
6 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
7. บ้านคันโช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ (หมู่บ้านท่องเที่ยว)
8. บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง (หมู่บ้านท่องเที่ยว)
9. บ้านหนองขอนเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง (หมู่บ้านท่องเที่ยว)

 

Advertisements